Over De Samenwerking

Statuten en Huishoudelijk Regelement

STATUTENWIJZIGINGEN VERENIGING/20030681/CZ@

Heden de zesde augustus

Tweeduizend drie zijn voor mij. Mr Richard van Heukelem, notaris ter standplaats Capelle aan de IJssel verschenen:

 1. De heer Jan de kraker, wonende te 3207 EM Spijkenisse, Z. Noordannustraat 40, geboren te Oost- en West Souburg op tweeëntwintig maart negentienhonderd drieëndertig, houder van het paspoort nummer N82327195 en gehuwd;
 2. De heer Nicolaas Willem Veenman, wonende te 3203 AR Spijkenisse, Lijsterbesstraat 20, geborente Rotterdam op achtentwintig februari negentienhonderd zevenentwintig, houder van paspoortnummer NB2269683 en gehuwd;

Te dezen handelen in hoedanigheid van voorzitter respectievelijk secretaris van het DagelijksBestuur te Spijkenisse – en aldaar aan het adres M.A. de Ruijterstraat 137 te Spijkenisse- gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Bewonersvereniging De Samenwerking en in die hoedanigheid op grond van het bepaalde in artikel 9 van haar statuten gezamenlijk bevoegd die vereniging te vertegenwoordigen, zulks ter uitvoering van het beslui van de algemene ledenvergadering, genomen in haar te Spijkenisse op drie juni tweeduizend drie gehouden vergadering;-

Een uittreksel van de notulen van gemelde vergadering is aan deze akte gehecht van voormelde vereniging te wijzigen, zodanig dat die statuten thans in hun geheel komen te luiden als volgt:

STATUTEN:

Artikel 1 Naam en zetel 

 1. De vereniging draagt de naam: Bewonersvereniging De Samenwerking
 2. Zij is gevestigd te Spijkenisse
 3. De vereniging is oprecht op vijftien februari negentienhonderd zes en

Artikel 2 Defensies

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze statuten bepaalde wordt verstaan onder:

 1. Stichting Volkshuisvestingsgroep WoonbronMaasoevers: de stichting “Stichting Volkshuisvestingsgroep WoonbronMaasoevers”met haar zetel te Rotterdam en een vestiging teSpijkenisse, zijnde een toegelaten instelling in de zin van artikel 70 van de Woningwet.
 2. Huurder: de persoon, zoals bedoeld in de artikelen 7A;1584 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, die een woongelegenheid huurt van de Stichting Volkshuisvestingsgroep WoonbronMaasoevers.

Artikel 3 Doel en middelen

 1. De vereniging heeft ten doel:
  1. De belangen te behartigen van de huurders van woningen in beheer of eigendom van de Stichting Volkshuisvestingsgroep WoonbronMaasoevers en van de eigenaars/bewoners in voormalige huurwoningen;
  2. Het waarborgen of doen waarborgen van de rechten van de leden, in het kader van het sub a. bepaalde;
  3. Het in overleg met de leden bevorderen van de leefbaarheid van de woning en
 2. Beoogd wordt dit doel te verwezenlijken door onder meer;
  1. Het bevorderen van een goede relatie tussen Stichting Volkshuisvestingsgroep WoonbronMaasoevers en haar huurders;
  2. Optreden als gesprekspartner namens de leden voor Stichting Volkshuisvestingsgroep WoonbronMaasoevers.
  3. Kennis nemen en beoordelen van;
   • Het algemene beleid van de Stichting VolkshuisvestingsgroepWoonbronMaasoevers
   • Het functioneren van het werkapparaat van Stichting Volkshuisvestingsgroep WoonbronMaasoevers in haar relatie met de huurders;
  4. Voorstellen te doen aan Stichting Volkshuisvestingsgroep WoonbronMaasoevers over onderwerpen van beleid of beheer die voor de huurders van wezenlijk belang zijn;
  5. Het vergroten van de betrokkenheid van de huurders bij het beheer van de woning en de woonomgeving.
  6. Het bevorderen van het leef – en woonklimaat van de huurders van Stichting Volkshuisvestingsgroep WoonbronMaasoevers door middel van overleg en het doen van voorstellen gericht op alle partijen die hieraan kunnen bijdragen, waaronder de gemeente Spijkenisse;
  7. Het zo mogelijk vertegenwoordigen van de bewonersvereniging in een huurdesorganisatie op corporatie, stedelijk en/of landelijk niveau;
  8. Bevorderen van organisaties van huurders op complex – en buurtniveau;
  9. Ondersteunen en adviseren van bewonersraden en andere huurdersorganisaties in complexen van Stichting Volkshuisvestingsgroep WoonbronMaasoevers;
  10. Adviseren en individuele huurders over huurzaken in relatie tot Stichting Volkshuisvestingsgroep WoonbronMaasoevers;
  11. Gebruik te maken van alle denkbare geoorloofde middelen en initiatieven voor zover niet in strijdmet bepalingen van statuten en huishoudelijk reglement van de Bewonersvereniging.
  12. Het gebruik maken van het recht een bindende voordracht te doen tot benoeming van een lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Volkshuisvestingsgroep WoonbronMaasoevers.

Artikel 4- Lidmaatschap

 1. Lid van de vereniging kunnen slechts zijn huurders van Stichting Volkshuisvestingsgroep Leden kunnen ook zijn eigenaars/bewoners van ex-huurwoningen.
 2. De opgaaf als lid geschiedt schriftelijk bij het
 3. Het lidmaatschap wordt verkregen nadat aanmelding door het bestuur is
 4. Aanvaarding van het lidmaatschap geschiedt
 5. Indien het bestuur besluit een lid zodanig niet aan te nemen, deelt het bestuur dit, met redenenomkleed, schriftelijk mee aan de De afgewezene kan binnen dertig dagen na ontvangst van de afwijzende beslissing de algemene ledenvergadering alsnog verzoeken om als lid te worden toegelaten.

Artikel 5 Einde Lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. Door opzegging door het lid
  2. Door opzegging door het bestuur namens de vereniging
  3. Door ontzetting uit het lidmaatschap door de algemene ledenvergadering
  4. Door overlijden van het lid
  5. Door beëindiging van de huurovereenkomst met Stichting Volkshuisvestingsgroep WoonbronMaasoevers; het is in de vorige zin gestelde niet van toepassing indien de huurovereenkomst is beëindigd door aankoop van de woning door de voormalige huurder.
 2. Als een lid zijn lidmaatschap wil beëindigen, moet hij dat schriftelijk en ten minste vier weken voor het einde van het verenigingsjaar opzeggen.

Artikel 6 Opzegging en schorsing lidmaatschap door de vereniging 

 1. De vereniging kan het lidmaatschap van een lid beëindigen als het lid zijn contributie niet betaalt,eventuele andere verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomt of als om welke reden dan ook redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden dat zij het lidmaatschap laat voortduren.
 2. De opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging gebeurt door het Het bestuur moet dat schriftelijk doen en het lid daarbij de reden voor de opzegging meedelen. Het lid kan tegen het bestuursbesluit waarbij hem zijn lidmaatschap is opgezegd, bij de algemene ledenvergaderingen in beroep gaan.
 3. De algemene ledenvergadering kan besluiten een lid uit het lidmaatschap te ontzetten; zijn kan zo’n besluit alleen maar nemen als het lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of als het lid de vereniging op onredelijke wijze

Meteen na zo’n besluit van de algemene ledenvergadering stelt het bestuur het lid daarvanschriftelijk op de hoogte en deelt hem daarbij de reden voor de ontzetting mee.

 1. Het bestuur kan een lid voor een periode van ten hoogste drie maanden schorsen; het bestuur moet zijn besluit schriftelijk aan het lid meedelen en hem daarbij ook de reden van de schorsing opgeven. Zolang zijn schorsing duurt, mag het lid zijn lidmaatschaprechten niet uitoefenen, maar moet hij wel zijn financiële verplichtingen jegens de vereniging blijven nakomen. Het lid kan tegen het schorsingsbesluit van het bestuur bij de algemene ledenvergadering in beroep komen
 2. Het lid dat geschort is of aan wie het lidmaatschap is opgezegd, kan in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering; de termijn waarbinnen zo’n lid in beroep kan gaan, bedraagt vier Dealgemene ledenvergadering moet binnen vier weken nadat het lid bij haar in beroep is gegaan een gemotiveerde uitspraak doen en die schriftelijk aan het lid meedelen.

Artikel 7 Het Bestuur

 1. Taak
  1. Behoudens beperkingen volgens de statuten, is het bestuur belast met het besturen van de Bewonersvereniging. Het bestuur is, met voorafgaande toestemming van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot verkrijging, overeenkomsten waarbij devereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een schuld van een ander verbindt.
  2. Het bestuur is uitsluitend bevoegd tot het doen van financiële transacties welke passen binnen de vastgestelde begroting. De algemene ledenvergadering kan besluiten dat het bestuur begrotingsposten met een bepaald percentage mag overschrijden mits daarmee de totale uitgaven blijven passen binnen de
  3. Het bestuur kan taken en bevoegdheden delegeren aan het dagelijks bestuur
 2. Samenstelling
  1. Het bestuur van de Bewonersvereniging bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste negen meerderjarige personen; ook als het aantal bestuursleden minder dan zeven bedraagt, blijfthet bestuur bevoegd tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
  2. Het aantal leden van het bestuur worden gekozen en benoemd door de algemene ledenvergadering
  3. De leden van het bestuur worden gekozen en benoemd door de algemene ledenvergadering uit de voordrachten zoals genoemd in lid f van dit
  4. Het bestuur draagt zorg voor een goede afspiegeling van de verschillende groepen huurders van Stichting Volkshuisvestingsgroep WoonbronMaasoevers. Twee bestuursledenkunnen hiertoe op voordracht van het bestuur worden benoemd, waarbij het nietnoodzakelijk is dat deze beide bestuursleden huurders zijn van Stichting Volkshuisvestingsgroep
  5. Om voor een benoeming in aanmerking te komen, dient de betrokkene;
 • -Niet aan een bestuurslid of een medewerker van Stichting VolkshuisvestingroepWoonbronMaasoevers in de eerste graad verwant te zijn dan wel samen te wonen met een bestuurslid of medewerker
 • -Geen andere maatschappelijke functies te vervullen, die naar het oordeel van de algemene ledenvergadering onverenigbaar zijn met het bestuurslidmaatschap van de Bewonersvereniging;
 1. De voordracht van nieuw te benoemen bestuurleden aan de algemene ledenvergaderinggeschiedt door de leden en/of het Behoudens het hiervoor sub d bepaalde kunnen uitsluitend leden worden voorgedragen. Voordrachten dienen ten minste veertien dagen voor de algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur te zijn ingediend.
 2. De leden van het bestuur worden benoemd voor de tijd van vier
 1. Einde bestuurslidmaatschap

Het bestuurslidmaatschap eindigt door:

 1. Het verstrijken van de termijn waarvoor het lid is benoemd;
 2. Schriftelijk opzeggen, overlijden, in staat verkeren van faillissement of surseance vanbetaling, schuldsanering, het verlies door het bestuurslid van het vrije beheer over het vermogen van de bestuurslid en beëindiging van het huurderschap van Stichting Volkshuisvestingsgroep WoonbronMaasoevers.
 3. Het besluit van de algemene ledenvergadering, waarbij wordt geconstateerd dat het bestuurslid niet meer voldoet aan de bij benoeming gestelde eisen;
 4. Ontslag van het bestuurslid door de Rechtbank;
 5. Ontslag van het bestuurslid door de algemene ledenvergadering;
 6. Het einde van de lidmaatschap van de vereniging;

Het bestuur kan een lid van het bestuur, dat in strijd handelt met deze statuten of de doelstelling van deze vereniging of op enigerlei wijze de belangen van de vereniging schaadt,uit zijn functie als bestuurder schorsen in afwachting van een uitspraak van de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering beslist zo spoedig mogelijk of het betreffende bestuurslid zal worden ontslagen als bestuurslid.

 • Herbenoeming-
  1. Een aftredend bestuurslid is maximaal twee maal herkiesbaar
  2. Indien een afgetreden bestuurslid wordt herbenoemd, houdt dit niet automatisch in dathij/zij tevens wordt herbenoemd in de functie(s) welke hij/zij voor zijn/haar aftreden in het bestuur bekleedde.
 • Vergadering-

Het bestuur vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee bestuursleden dit gewenst achten. De vergaderingen worden bijeengeroepen door of namens e voorzitter. Alle

bestuursleden zullen schriftelijk worden uitgenodigd voor deze vergaderingen door of namens de voorzitter welke uitnodiging tevens een agenda bevatten.

 1. Besluiten
  1. Geldige besluiten worden door het bestuur gedurende vergaderingen genomen. De oproeptermijn bedraagt ten minste zeven dagen.
  2. Het bestuur kan tijdens bestuursvergaderingen ook besluiten over niet geagendeerdeagendapunten en kan buiten vergaderingen besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich met het voorstel kunnen verenigingen.
  3. Ieder bestuurslid stemt zonder
  4. Besluiten kunnen worden genomen als ten minste de helft van de bestuursleden aanwezig is.
  5. De besluiten worden genomen met meerderheid van de geldig uitgebrachte
  6. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn
  7. Ieder bestuurslid brengt één stem
  8. Over zaken wordt mondeling Staken de stemmen, dan wordt bij zaken het voorstel aangehouden tot de volgende vergadering. Staken de stemmen weer dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Over personen wordt gestemd bij gesloten ongetekende briefjes, tenzij de vergadering anders beslist. Bij een stemming over personen vindt bij het staken der stemmen een herstemming plaats tussen de twee personen met de meeste stemmen, nadat zonodig een tussenstemming is gehouden; staken de stemmen dan weer, dan beslist het lot.

Artikel 8 Dagelijks bestuur

 1. Taak
  1. Het dagelijks bestuur is belast met de voorbereidingen van bestuursvergadering en met de door het bestuur met name genoemde taken.
  2. Het bestuur kan het Dagelijks Bestuur het mandaat verlenen om in voorkomende spoedeisende of in bijzondere gevallen, zelfstandig

beslissingen te nemen en uit te voeren. In dat geval doet zijn prompte melding aan het bestuur, in elk geval in de eerstvolgende bestuursvergadering.

 1. Samenstelling en benoeming
  1. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Deze drie leden vormen gezamenlijk het Dagelijks
  2. Het Dagelijks Bestuur vergadert zo vaak de voorzitter, of bij ontstentenis deplaatsvervangend – voorzitter, het nodig
  3. Vergaderingen van het Dagelijks Bestuur worden bijeengeroepen door of namens de voorzitter door middel van een schriftelijke uitnodiging met agenda en eventuele bijhorende stukken.

Artikel 9 Vertegenwoordiging

De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door twee leden van het Dagelijks Bestuur gezamenlijk.

Artikel 10 Bestuurdersbelangen

 1. Bestuurders mogen uit hoofde van hun functie geen geldige voordeel genieten,behoudens in die gevallen waarin het bestuur voor de Bewonersvereniging heeft bepaald dat een bestuurder een redelijke kostenvergoeding verkrijgt. Voor de door hen voor de Bewonersvereniging verrichte werkzaamheden of daaraan bewezen diensten mag aan hen niet meer dan een redelijke honorering worden gegeven.
 2. Het is een bestuurslid, behoudens voorafgaande goedkeuring van de algemeneledenvergadering niet toegestaan deel te nemen aan ten behoeve van de uit te voeren aannemingen, leveringen of werken te verrichten presentaties, of op welke wijze dan ook voordeel te trekken uit zijn relatie.

Artikel 11 Algemene Ledenvergadering

 1. Bevoegdheid
  1. De algemene ledenvergadering stelt jaarlijks de begroting en het jaarwerkplanvoor het volgende verenigingsjaar vast, keurt de jaarstukken van de vereniging goed en benoemt de leden van het bestuur.
 1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het Algemeen Bestuur of Dagelijkse Bestuur zijn opgedragen.
 1. Bijeenroeping Algemene Ledenvergadering
  1. De algemene ledenvergadering wordt ten minste twee keer per jaarbijeengeroepen en voorts zo vaak als het bestuur het nodig oordeelt.
  2. Op schriftelijk verzoek van ten minste twintig leden van de Bewonersvereniging- of zoveel minder als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen- is de voorzitter verplicht tot hetbijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier
  3. Indien aan het verzoek tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop de voorzitter de algemene ledenvergadering bijeenroept.
  4. Algemene ledenvergaderingen van de Bewonersvereniging worden bijeengeroepen door of namens de voorzitter; schriftelijk uitgenodigd metvermelding van plaats, de datum en begintijd van deze vergaderingen, alsmede eventuele bijbehorende stukken zullen de leden ten minste tien dagen voor de aanvang van de vergadering ontvangen.
  5. Bij de in het vorige artikel genoemde uitnodiging zal een agenda wordentoegevoegd, die alle punten bevat die in de algemene ledenvergadering ter sprake worden gebracht.
 2. Toegang en stemrecht
  1. Alleen leden hebben toegang tot de vergadering, tenzij de algemenevergadering of het bestuur bestluit bepaalde andere personen die geen lid zijn voor de vergadering uit te nodigen.
  2. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één
 3. Besluitvorming van de Algemene Ledenvergadering
  1. Geldige besluiten worden door de algemene ledenvergadering gedurende de vergadering genomen.
  2. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden besluiten genomen metmeerderheid van stemmen.
  3. De algemene ledenvergadering kan geen besluiten nemen over andere onderwerpen dan die vermeld staan op de agenda.
  4. Tijdens deze algemene ledenvergadering kan door de algemeneledenvergadering rechtsgeldig worden besloten, ongeacht het aantal aanwezige leden.
  5. Alle leden zullen schriftelijk worden uitgenodigd voor deze vergadering door ofnamens de voorzitter welke uitnodiging tevens een agenda bevat.
  6. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn
  7. Ieder lid stemt zonder
  8. Over zaken wordt mondeling gestemd,tenzij één der leden schriftelijke stemming verlangt.Over personen wordt gestemd bij gesloten, ondergetekende briefjes, tenzij de vergadering anders beslist.
  9. Bij een stemming over personen is de kandidaat verkozen die meer dan twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen heeft verworven. Indien geen der kandidaten een twee/derde meerderheid heeft behaald, vind een herstemming plaats tussen de twee personen met de meeste stemmen, nadat zonodig een tussenstemming is gehouden. Indien dan nog geen twee/derdemeerderheid door één der kandidaten wordt behaald dan is de kandidaat verkozen die meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen heeft verworven. Staken de stemmen dan beslist het lot.

Artikel 12 Jaarvergadering

 1. Vóór één juli van elk jaar wordt door de Bewonersvereniging een algemene ledenvergadering gehouden, genaamd jaarvergadering, waar in ieder geval de volgende onderwerpen op de agenda geplaatst moeten worden:
  1. De jaarstukken en het financieel verslag van het afgelopen boekjaar.
  2. Het verslag van de
  3. Een verslag waaruit de belangrijkste gebeurtenissen en besluiten van het afgelopen jaar blijken.
 2. Vóór één december van elk jaar worde door de Bewonersverenigingeen algemene ledenvergadering gehouden waar in ieder geval de begroting, de contributie en het werkplan voor het volgende jaar op de agenda

Artikel 13 Geldmiddelen 

 1. De geldmiddelen van de Bewonersvereniging bestaat uit:
  1. Contributies en ondersteunende bijdragen van huurders en eigenaars/bewoners van ex-huurwoningen.
  2. Bijdragen van Stichting Volkshuisvestingroep
  3. Donaties
  4. Subsidies en
  5. Toevallige
 2. Aan de geldmiddelen mag geen andere bestemming worden gegeven dan in artikel 3 van deze statuten is omschreven.
 3. De algemene ledenvergadering is bevoegd de leden financiële verplichtingen ten opzichte van de Bewonersvereniging op te

Artikel 14 Financiële jaarstukken

Het jaarboek van de Bewonersvereniging loopt van één januari tot en met eenendertig december.

Artikel Controle 15

 1. Op de jaarvergadering benoemen de leden uit hun midden elk jaar twee leden van de De kascommissie heeft tot taak een onderzoek in te stellen naar de rekening en verantwoording van het bestuur; van haar bevindingen brengt zij verslag uit aan de jaarvergadering.
 2. Lid 1 van dit artikel is niet van toepassing indien de controle van de jaarrekening wordt verricht door een accountant of deskundigen, die door de algemene ledenvergadering is aangewezen en indien deze van zijn controle verslag uitbrengt aan de algemene

Artikel 16 huishoudelijk reglement

 1. In het huishoudelijke reglement kunnen nadere regels gesteld worden ten aanzien van het functioneren van de vereniging.
 2. Het huishoudelijke reglement en andere binnen de vereniging vigerendereglementen, mogen niet strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
 3. Het huishoudelijke reglement en andere binnen de vereniging vigerendereglementen, worden vastgesteld en gewijzigd door de algemene ledenvergadering.

Artikel 17 Statutenwijzigingen en ontbinding van de vereniging

 1. Een besluit tot wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging kan slechts wordengenomen in een speciaal voor dit doel bijeengeroepen algemene ledenvergadering van de Bewonersvereniging met een meerderheid van twee/derde der uitgebrachte stemmen.
 2. Oproepingen voor de in dit artikel bedoelde vergaderingen geschieden schriftelijk minstens eenentwintig dagen voor die vergadering, met de mededeling dat in die vergadering wijzigingen van de statuten of ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld.
 3. Het bestuur moet de tekst van de voorgestelde statutenwijzigingen ten minste zeven dagen vóór de vergadering aan de leden toesturen of vanaf dat tijdstip op een daartoe geschikte plaats voorde leden ter inzage leggen, een en ander tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 4. Op straffe van nietigheid moet de wijziging in een notariële akte worden
 5. Afschrift van deze wijziging en/of aanvulling dient gezonden te worden naar alle

Artikel 18 Vereffening van het verenigingsvermogen

 1. Na het besluit tot ontbinding van de vereniging moet het bestuur als vereffenaar hetvermogen van de vereniging vereffenen, tenzij de algemene ledenvergadering daarvoor anderen heeft aangewezen.
 2. De vereffening moet geschieden met inachtneming van de daaraan in de wet gestelde eisen.
 3. Een eventuele batig saldo der rekening en de overgebleven bezittingen, zullen na afloop van de liquidatie aan Stichting Volkshuisvestingsgroep WoonbronMaasoevers worden overgedragen.
 4. Na afloop van de vereffening moeten de jaarstukken en andere bescheiden van de ontbonden vereniging ten minste zeven jaar worden bewaard door degene, die daarvoor door de algemene ledenvergadering is aangewezen; binnen acht dagen na afloop van devereffening moet de bewaarder van zijn bewaarplicht opgave doenbij de verenigingsregister van de Kamer van Koophandel;

Slotbepaling

De verschenen personen zijn mij, notaris bekend.

De identiteit van de bij deze akte betrokken verschenen personen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

Deze akte is verleden te Capelle aan den IJssel op e datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De inhoud van deze akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht.

De verschenen personen hebben eenparig verklaard op volledige voorlezing van de akte geenprijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen personen enmij, notaris, ondertekend, om veertien uur vijftien minuten. ( Volgt ondertekening door de verschenen personen en notaris).

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

Uittreksel uit de notulen van de gehouden algemene ledenvergadering van de te Spijkenissegevestigde en aldaar aan het adres M.A. de Ruijterstraat 137 de kantoorhoudende vereniging: Bewonersvereniging De Samenwerking.

Op 3 juni 2003 (drie juni twee duizend en drie)

 1. De voorzitter opent de vergadering
  – De voorzitter constateert dat de algemene ledenvergadering is bijeengeroepen metinachtneming van de wettelijke en statutaire
  – De voorzitter constateert dat bij de uitnodiging tot de algemene ledenvergadering, het hiernate melden voorstel tot wijziging van de statuten van de vereniging als agendapunt is opgenomen.
  – De voorzitter constateert dat een besluit tot statutenwijziging, mits met twee/derde gedeelte der aanwezige stemgerechtigde leden genomen, rechtsgeldig tot stand komt.
 2. De voorzitter stelt aan de orde van statuten van de vereniging algemeen te wijzigen, conform het door Mr. R. van Heukelem, notaris gevestigd te Capelle aan den IJssel opgestelde onderwerp.
 3. Voormeld voorstel in stemming
 4. De voorzitter stelt vast dat voormeld voorstel met inachtneming van de gemelde vereiste statutaire meerderheid van stemmen wordt
 5. Tevens stelt de voorzitter vast dat de algemene ledenvergadering de heer Jan de Kraker, ten deze handelend als voorzitter van het dagelijkse bestuur en de heer Nicolaas Willem Veenman ten deze handelend als secretaris van het dagelijks bestuur, opdraagt en machtigt de statutenwijziging van de vereniging vast te leggen in een notariële akte en de daartoe benodigde akte te ondertekenen en al datgene te doen wat de gevolmachtigdedaartoe nuttig, nodig of wenselijk mocht achten; alles met het recht van substitutie.
 6. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

Menu

Over De Samenwerking